HR Organization Chart เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) โดยมีความสำคัญในหลายด้านดังนี้:

  1. การจัดการทรัพยากรบุคคล (HR Management): แผนภูมิช่วยให้ HR สามารถจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมองเห็นและเข้าใจโครงสร้างของฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมถึงบทบาทและหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งได้อย่างชัดเจน
  2. การบริหารจัดการพนักงาน (Employee Management): การเข้าใจโครงสร้างขององค์กรช่วยให้ HR สามารถจัดการกับพนักงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดตำแหน่งงานให้เหมาะสม การจัดการเงินเดือนและสวัสดิการ การประเมินผลการทำงาน เป็นต้น
  3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management): การทราบแผนภูมิจะช่วยให้ HR สามารถวางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสรรหาบุคคลากรที่เหมาะสม การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
  4. การพัฒนาองค์กร (Organizational Development): การเข้าใจโครงสร้างขององค์กรช่วยให้ HR สามารถช่วยในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตและเจริญรุ่งเรืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

ดังนั้น แผนภูมิของ HR Organization Chart เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถดำเนินงานและสนับสนุนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพอย่างสูงในยุคปัจจุบันและอนาคต.