การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เข้ากับองค์การยุคใหม่มีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในวงสังคมและองค์การมีอิทธิพลต่อวิธีการทำงานและการจัดการภายในองค์กรได้อย่างมากขึ้น 1. การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต:...
การวางแผนการพัฒนาคนแบบองค์รวม

การวางแผนการพัฒนาคนแบบองค์รวม

การวางแผนการพัฒนาคนแบบองค์รวมเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการของบุคคลโดยรวมในองค์กรหรือชุมชน กระบวนการนี้มักจะผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการของการพัฒนาและการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน...
พัฒนาผู้นำเพื่อองค์กรที่ยั่งยืน

พัฒนาผู้นำเพื่อองค์กรที่ยั่งยืน

การพัฒนาผู้นำเพื่อสร้างองค์กรที่ยั่งยืนเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างมาก นี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สามารถช่วยให้ผู้นำสามารถเติบโตและพัฒนาตัวเองในบทบาทนี้ได้: 1. การทำความเข้าใจเองและการพัฒนาทักษะ: ผู้นำควรทราบความแข็งแกร่งและจุดอ่อนของตนเอง...
เทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวก HR

เทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวก HR

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ในหลายด้าน ดังนี้: 1. ระบบการจัดการข้อมูลบุคคล (HRIS): ช่วยให้ HR สามารถบริหารจัดการข้อมูลของพนักงานได้โดยมีประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลส่วนตัว, เงินเดือน, การลา, และประวัติการทำงาน...
HR ORGANIZATION CHART สำคัญกับ HR อย่างไร

HR ORGANIZATION CHART สำคัญกับ HR อย่างไร

HR Organization Chart เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) โดยมีความสำคัญในหลายด้านดังนี้: การจัดการทรัพยากรบุคคล (HR Management): แผนภูมิช่วยให้ HR สามารถจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมองเห็นและเข้าใจโครงสร้างของฝ่ายทรัพยากรบุคคล...