Term of Service

 1. บริษัท จีรัง คอปอเรชั่น จำกัด(“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทผู้ให้บริการระบบ และโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้บริการทั้งในส่วน World Wide Web (WWW), e-mail, FTP ผ่านการเชื่อมโยงและการเข้าถึงในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงแบบแถบคลื่นความถี่แคบ (narrow band) และแถบคลื่นความถี่กว้าง (broadband) ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริการกับท่าน ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอให้ท่านอ่านและพิจารณาเงื่อนไขการใช้บริการที่กำหนดไว้นี้โดยละเอียดโดยการที่ผู้ใช้บริการสามารถป้อนข้อมูลเลขลงบันทึกเข้า (login ID) ก่อนใช้บริการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการ web hosting ให้แก่บริษัทหรือบุคคลธรรมดาที่ต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตนเองหรือประสงค์จะทำการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (“การให้บริการ hosting”)
 2. บริษัทฯ จะออก User ID หรือเลขประจำตัวผู้ใช้งาน ให้แก่ผู้ใช้บริการ และเมื่อเข้าใช้บริการด้วย User ID ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการแสดงเจตนายอมรับข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการนี้
 3. ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้เว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของบริษัทฯ
 4. คำจำกัดความ
  4.1.“บริษัท” หมายถึง บริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด
  4.2.“ชื่อผู้ใช้บริการ” หมายถึง ชื่อ, ถ้อยคำหรือเครื่องมือหรือสัญลักษณ์ที่บริษัทฯ ซึ่งจะใช้ควบคู่กับ “รหัส” ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ที่ผู่ใช้บริการใช้ในการเข้าระบบ
  4.3.“บริการ” หมายถึง ระบบ และโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้บริการทั้งในส่วน World Wide Web (WWW), e-mail, FTP ผ่านการเชื่อมโยงและการเข้าถึงในรูปแบบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์พกพา หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเงื่อนไขการใช้บริการถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการ
  4.4.“เงื่อนไขการใช้บริการ” บริการและเนื้อหาของ บริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นสมบัติของ บริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด และผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด เราให้สิทธิ์ที่จำกัด ไม่ผูกขาด และเพิกถอนได้ เพื่อให้คุณใช้บริการของ บริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด และสิทธิ์ที่จำกัด ไม่ผูกขาด และเพิกถอนได้ เพื่อให้คุณใช้ประโยชน์ของเนื้อหา (เรียกรวมๆ ว่า “สิทธิ์ในการเข้าถึง”) แบบส่วนตัว โดยไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ สิทธิ์ในการเข้าถึงนี้จะยังคงมีผลไปจนกว่า หรือในกรณีที่คุณ หรือ บริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด ทำการยกเลิก คุณสัญญาและยอมรับว่า คุณจะใช้บริการ และเนื้อหาของ บริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด ในแบบส่วนตัว โดยไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และคุณจะไม่นำบริการของ หรือเนื้อหา บริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด ไปทำซ้ำหรือถ่ายโอน เราไม่ขายหรือถ่ายโอนแอปพลิเคชัน และเนื้อหาของ บริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด ให้คุณ และ บริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด และผู้ที่ได้รับอนุญาตยังคงเป็นเจ้าของสำเนาของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ และเนื้อหาของ บริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัดทั้งหมด แม้จะมีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต อุปกรณ์สวมใส่ ลำโพง และ/หรือ อุปกรณ์อื่นๆ (“อุปกรณ์”) ของคุณแล้ว เครื่องหมายการค้าของ บริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด เครื่องหมายบริการ ชื่อที่ใช้เพื่อการค้า โลโก้ ชื่อโดเมน และคุณลักษณะอื่นๆ ของแบรนด์ บริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด ทั้งหมด (“คุณลักษณะของแบรนด์ บริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด”) เป็นสมบัติของ บริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด หรือ ผู้ที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว ข้อตกลงไม่ได้ให้สิทธิ์คุณในการใช้คุณลักษณะของแบรนด์ บริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ก็ตาม
  คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตาม คำแนะนำในการใช้งาน ของเรา และจะไม่ใช้บริการ เนื้อหาของ บริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด หรือส่วนใดที่กล่าวมาข้างต้น ในลักษณะใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนในข้อตกลง ทาง บริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด ไม่ให้สิทธิ์ ชื่อ หรือผลประโยชน์ใดก็ตามแก่คุณในบริการ หรือเนื้อหาของ บริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด ยกเว้นสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตโดยชัดเจนในข้อตกลง
  คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม (ยกตัวอย่างเช่น ห้องสมุดซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส) ที่รวมอยู่ในบริการของ บริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด ภายใต้เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ของห้องสมุดซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ตามที่ประกาศไว้ในหัวข้อการช่วยเหลือหรือการตั้งค่า ของไคลเอนต์บนเดสก์ท็อป และโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ บนเว็บไซต์ของเรา
  4.5.ข้อตกลงนี้” หมายถึง เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ และรวมถึงเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ และการเรียกเก็บ ค่าบริการของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นครั้งคราวต่อไปด้วย
  4.6.“วันที่มีผลบังคับ” หมายถึง วันที่ผู้ใช้บริการได้รับเลขประจำตัวผู้ใช้งาน
  4.7.“เลขประจำตัวผู้ใช้งาน” หมายถึง เลขลงบันทึกเข้าและรหัสที่บริษัทฯ ออกให้แก่ผู้ใช้บริการ
  4.8.“รหัสผ่าน” หมายถึง ถ้อยคำหรือเครื่องมือหรือสัญลักษณ์ที่บริษัทฯ ได้ออกให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
  4.9.“ค่าบริการ” หมายถึง จำนวนเงินที่จ่ายให้แก่บริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อตกลงนี้ซึ่งรวมถึงค่าเชื่อมโยงรายระบบรายปี, รายเดือน, ค่าใช้ระบบ, ค่าสมาชิก, ค่าธรรมเนียม, และค่าบริการอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากการใช้บริการและรวมถึงดอกเบี้ยค้างชำระ ค่าบริการต่างๆ ที่ครบกำหนดชำระแล้วและที่จะครบกำหนดชำระ
 5. ข้อตกลงในการใช้บริการ
  5.1.นับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับ บริษัทฯ อนุญาตให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ และ/หรือ บริการอื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการตามเงื่อนไขข้อตกลงของข้อตกลงนี้
  5.2.ผู้ใช้บริการยอมรับการใช้บริการนี้และตกลงว่า
  5.2.1.ผู้ใช้บริการจะใช้เลขประจำตัวผู้ใช้งานและรหัสเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล เชิงการค้าหรือพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 กำหนดเท่านั้น
  5.2.2.ผู้ใช้บริการต้องไม่เปิดเผยเลขประจำตัวผู้ใช้งาน ชื่อผู้ใช้บริการ และรหัสให้บุคคลอื่นใดได้ทราบและจะรักษาเลขประจำตัวผู้ใช้งาน ชื่อผู้ใช้บริการ และรหัสไว้เป็นความลับ และจะไม่อนุญาตให้มีการลงบันทึกเข้า (log in) เข้าสู่เครือข่ายมากกว่าหนึ่งครั้งในเวลาเดียวกัน (“การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต”)
  5.2.3.ผู้ใช้บริการต้องไม่เข้าสู่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ โดยวิธีการหลีกเลี่ยงหรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้ใช้ (user authentication process) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
  5.2.4.ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันทีที่มีบุคคลอื่นทราบเลขประจำตัวผู้ใช้งาน ชื่อผู้ใช้บริการ และรหัสของผู้ใช้บริการและผู้ใช้บริการจะต้องเปลี่ยนรหัสของตนโดยทันทีเช่นกัน
  5.2.5.ผู้ใช้ต้องชำระค่าใช้จ่ายค่าสูญหายหรือค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด หากบริษัทฯ ได้รับความเสียหายจากการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตของผู้ใช้บริการ
 6. สิทธิการใช้บริการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ท่านในการใช้บริการซึ่งรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องโดยมิใช่วัตถุประสงค์แอบแฝง จาบจ้วงสถาบัน ชี้นำทางการเมือง ฟอกเงิน ปั่นหุ้น  และการพนัน ฯลฯ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการตามที่กำหนดไว้นี้
 7. บริษัทฯ จัดให้มีแพ็กเกจในการให้บริการหลายประเภทตามความต้องการใช้งานของท่าน ท่านต้องตรวจสอบประเภทแพ็กเกจให้ตรงตามความต้องการ และอ่านคำแนะนำวิธีการใช้ที่ระบุบนแพ็กเกจและในเอกสารที่แนบกับแพ็กเกจโดยรอบคอบ ความเสียหายหรือสูญหายใดๆ เนื่องจากการที่ท่านไม่ตรวจสอบประเภทแพ็กเกจ และ/หรือไม่อ่านและศึกษาคำแนะนำดังกล่าวไม่ถือเป็นความผิดของบริษัท และบริษัทไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับท่านเนื่องจากเหตุดังกล่าว ท่านต้องรับผิดชอบในความเสี่ยง และ/หรือ ความเสียหายสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นด้วยตัวท่านเองทั้งสิ้น ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า support@geerang.com
 8. การกำหนดรหัสผ่าน (Password)
  8.1.บริษัทฯจะกำหนดรหัสผ่าน (Password) ให้แก่สมาชิกเมื่อแรกสมัคร และบริษัทฯ จะไม่เก็บรหัสผ่านของสมาชิกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยสมาชิกจะต้องรักษารหัสผ่านของตนเองไว้เป็นอย่างดี ไม่ให้บุคคลอื่นใดนำรหัสผ่านของสมาชิกไปใช้บุกรุกระบบและเครือข่ายของบริษัทฯ และ/หรือ กระทำการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบต่อการถูกลักลอบใช้รหัสผ่านของสมาชิกจากบุคคลที่สามหรือองค์กร สมาชิกสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ (Online) ที่บริษัทฯ จัดให้บริการด้วยการตั้งรหัสผ่านที่ไม่สามารถคาดเดาได้ง่าย ในกรณีที่รหัสผ่านของสมาชิกถูกเปลี่ยน และ/หรือ สมาชิกไม่สามารถจดจำรหัสผ่านที่ใช้ในปัจจุบันได้ สมาชิกสามารถร้องขอให้บริษัทฯ ตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการในการดำเนินการตามความเหมาะสม
  8.2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้บริการ (Login name) ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข Login name อันอาจจะมีขึ้นในอนาคตตามความเหมาะสม
 9. แอปพลิเคชันและ/หรืออุปกรณ์ของบุคคลที่สาม บริการของบริษัทฯ ทำงานร่วมกับ หรืออาจมีการโต้ตอบในลักษณะหนึ่งกับแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และ บริการ ของบุคคลที่สาม (“แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม”) และ/หรือ อุปกรณ์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการของบริษัท ได้ แอปพลิเคชันและอุปกรณ์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ อาจมีข้อกำหนดและ/หรือ เงื่อนไขในการใช้งาน และ/หรือ นโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเอง และ/หรือ การใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ ถูกควบคุมและเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว คุณเข้าใจและยอมรับว่าบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนและไม่ได้รับผิดชอบ หรือมีความรับผิดในพฤติกรรม คุณลักษณะ หรือเนื้อหาของแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ของบุคคลที่สามใดๆ หรือธุรกรรมที่คุณอาจป้อนให้แก่ผู้ให้บริการของแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ของบุคคลที่สามดังกล่าว รวมถึงไม่รับประกันความเข้ากันได้ หรือความเข้ากันได้อย่างต่อเนื่องของแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ของบุคคลที่สามกับบริการนี้
  กรณีหากสมาชิกต้องการยกเลิกการใช้บริการ
  9.1.บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกบริการของสมาชิกทุก ๆ วันสิ้นเดือน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องได้รับใบ “คำร้องในการขอยกเลิก” และเอกสารประกอบจากสมาชิก ก่อนวันสิ้นเดือนอย่างน้อย 7 วันทำการ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการขอยกเลิก ทั้งนี้สมาชิกภาพจะยกเลิกโดยสมบูรณ์หลังจากที่ บริษัทฯ ได้รับเอกสารดังที่ได้ระบุไว้
  9.2.**ในกรณีที่สมาชิกยกเลิกบริการก่อนระยะเวลาจะสิ้นสุด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการ และ/หรือ ค่าเช่าสำหรับระยะเวลาที่เหลืออยู่ให้แก่สมาชิก
  9.3 ทั้งนี้ในกรณีของแอพลิเคชั่น และ/หรือ อุปกรณ์ของบุคคลที่สามที่มีข้อตกลงร่วมกันกับบริษัท ให้พิจารณาตาข้อตกลงนั้น โดยไม่ขัดกับข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้
 10. ความพร้อมของระบบ
  10.1.บริษัทฯ จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการยอมรับว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ทีเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของการให้บริการหรือจากการใช้บริการไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุประการใดก็ตาม โดยข้อยกเว้นการรับผิดชอบนี้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เรื่องดังต่อไปนี้
  10.1.1.ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ
  10.1.2.ความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรง, ความเสียหายโดยอ้อม, ความเสียหายต่อเนื่อง, ความเสียหายโดยบังเอิญ, ความเสียหายพิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นจากการชะงักงันของธุรกิจ, การสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ ความสูญเสียข้อมูลทั่วไป หรือเกิดจากเหตุอื่นใดก็ตาม
  10.1.3.ความสูญเสียใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการผิดสัญญา, การละเมิด, การละเมิดการรับประกันโดยอ้อม หรือโดยสาเหตุอื่นใดก็ตาม
  10.1.4.ความสูญเสียที่ไม่ว่าจะสามารถเล็งเห็นได้หรือไม่ก็ตาม
  10.1.5.บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบหากมีการซ่อมบำรุงซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถให้บริการได้เป็นการชั่วคราว แต่บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ตามสัญญาและไม่รับประกันว่าจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ทราบ
 11. การชำระเงิน
  11.1.ผู้ใช้บริการจะชำระค่าสมาชิกตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในอัตราที่กำหนดนับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ และทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  11.2.ผู้ใช้บริการจะได้รับใบเสนอราคา (Quatation) และเรียกเก็บเงิน (invoice) ค่าบริการในอัตราที่ได้กำหนดไว้ หลังจากที่ทำการลงทะเบียนในระบบที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
  11.3.หากผู้ใช้บริการไม่ชำระเงินที่ยังค้างชำระบริษัทฯ ตามเงื่อนไขข้อตกลงนี้ บริษัทฯ จะมีสิทธิดังต่อไปนี้ (แต่ไม่ตัดสิทธิอื่นๆ ที่บริษัทฯ มีตามเงื่อนไขข้อตกลงนี้)
  11.3.1.บริษัทฯ มีสิทธิคิดค่าดำเนินการ ดังต่อไปนี้
  11.3.1.1. ค่าติดตามทวงถาม ไม่น้อยกว่า 5% จากค่าบริการที่ใช้อยู่
  11.3 1.2. ค่าสำรองข้อมูลของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ถูกระงับการให้บริการ ไม่น้อยกว่า 10% จากค่าบริการที่ใช้อยู่
  11.3.1.3. ค่าเปิดใช้บริการในกรณีที่ถูกระงับการบริการ 2% จากค่าบริการที่ใช้อยู่
  นับจากวันที่ครบกำหนด
  11.3.2.บริษัทฯ มีสิทธิดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็น (โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า) เพื่อเรียกเก็บเงินที่ค้างชำระดังกล่าวคืน และ/หรือ ระงับการให้บริการจนกว่าผู้ใช้บริการจะปฏิบัติหน้าที่ของตนตามเงื่อนไขข้อตกลงนี้ครบถ้วนเสียก่อน และบริษัทฯ ยังมีสิทธิยกเลิกสัญญาให้บริการนี้ได้อีกด้วย อนึ่ง ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการที่บริษัทฯ ได้กระทำไปเพื่อเรียกเก็บเงินดังกล่าวซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายที่ชำระให้แก่ทนายความ
  11.3.3.บริษัทฯ จะแจ้ง หรือ ไม่แจ้งข้อมูลให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วันหากมีการเพิ่มหรือลดอัตราค่าบริการที่กำหนดไว้ในอัตราค่าบริการมาตรฐานซึ่งเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว และผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันตามอัตราใหม่ดังกล่าว
 12. ความปลอดภัย
  12.1.บริษัทฯ สงวนสิทธิในการดำเนินการใดๆ ก็ตามที่จำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของบริษัท, บริการ, โปรแกรม และระบบเครือข่ายการให้บริการของบริษัทฯ สำหรับผู้ใช้บริการทุกคน
  12.2.ผู้ใช้บริการยอมรับว่าตนไม่มีสิทธิ์ใช้บริการฯ ในทางที่จะทำให้มีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือมีผลเสียใดๆ ก็ตามต่อบริษัท ระบบหรือคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ หรือทรัพย์สินใดๆ ที่เป็นของบริษัท ที่อยู่ ณ ที่ตั้งอื่นๆ
  12.3.บุคลากรของบริษัท ถือเป็นทรัพย์ของทางบริษัท หากเกิดกรณีพิพาททางแพ่ง และ/หรือ อาญา โดยพิจสูจน์ได้ว่าเกิดจากบริการของบริษัท บริษัทจะดำเนินคดีตามที่กฏหมายบัญญัตไว้สูงสุด
 13. กติกามารยาทในการใช้บริการและพฤติกรรมอันไม่สมควร
  13.1.ห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการ
  13.1.1.ใช้ e-mail ในทางที่ไม่สมควร และ/หรือ ความผิดตามที่ พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 กำหนดไว้
  13.1.2.spamming ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การส่งข้อความจำนวนมากไปยังผู้รับซึ่งมิได้ร้องขอ
  13.2. ห้ามไม่ใช้ผู้ใช้บริการเพิ่มเติม, โยกย้าย หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบ, บริการ, โปรแกรม, ข้อมูลเครือข่ายที่กระทำขึ้น เพื่อหลอกลวง ทำให้ผิดหลง หรือพยายามแสดงตนเป็นคนอื่นโดยการใช้หัวเรื่องที่ปลอมแปลงขึ้นหรือข้อมูลอื่นๆ ของบุคคลอื่นใดก็ตาม
  13.3.ห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการเผยแพร่หรือส่งข้อความ ข้อมูล ภาพ หรือโปรแกรมใดๆ ก็ตามที่เป็นการหมิ่นประมาทหรือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
  13.4.ห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการเผยแพร่หรือส่งข้อความ ข้อมูล ภาพ หรือโปรแกรมใดๆ ก็ตามที่ผิดกฎหมาย ทำให้เสียหาย คุกคาม ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ล่วงเกิน เป็นอันตราย หรือแสดงความเกลียดชัง
  13.5.ห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการเผยแพร่หรือส่งข้อความ ข้อมูล ภาพ หรือโปรแกรมใดๆ ก็ตามที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
  13.6.ห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการแทรกแซงผู้ใช้บริการายอื่นๆ ไม่ว่าผู้ใช้บริการรายนั้นจะเป็นลูกค้าของบริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม
  13.7.ห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการเผยแพร่หรือส่งแฟ้มข้อมูล (file) ซึ่งมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่อาจส่งผลเสียหาย ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นโดยเจตนาของผู้ใช้บริการหรือไม่ก็ตาม
  13.8.ห้ามไม่ให้ผู้ใช้บริการละเมิดความเป็นส่วนตัว (privacy) ของบุคคลอื่นซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การเจาะระบบ (hacking) และหากผู้ใช้บริการละเมิดข้อห้ามดังกล่าว (ซึ่งเป็นดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว ในการชี้กำหนดว่ามีการละเมิดหรือไม่และดุลพินิจดังกล่าวถือเป็นที่สุด) บริษัทฯ มีสิทธิดังต่อไปนี้
  13.8.1.ยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การให้บริการ web hosting และการให้บริการ e-commerce และบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ
  13.8.2.การส่ง e-mail เพื่อกระจายข่าวสาร ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องแจ้งให้ทุกคนที่ได้รับ e-mail ทราบและให้สิทธิ์ในการขอยกเลิกการส่ง e-mail ข่าวสารในครั้งต่อไป
 14. การชดใช้ความเสียหายต่อบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องบริษัทฯ และบุคคลอื่นๆ จากความรับผิดในความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของผู้ใช้บริการ และ/หรือ การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามข้อตกลงซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงนี้และการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทฯ จะกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว
 15. การละเมิดข้อตกลง หากผู้ใช้บริการละเมิดข้อตกลงนี้หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเงื่อนไขหรือข้อผูกพัน บริษัทฯ มีสิทธิที่จะกระทำการดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า (แต่การใช้สิทธิดังกล่าวเป็นดุลพินิจของบริษัทฯ และไม่กระทบต่อสิทธิอื่นใดที่บริษัทฯ จะพึงมีตามกฎหมาย) ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเรียกค่าเสียหาย
  15.1.เรียกให้ผู้ใช้บริการชำระเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่บริษัทฯ ตามข้อตกลงนี้ ให้แก่บริษัทฯ โดยทันที โดยไม่คำนึงว่าครบกำหนดชำระหรือยัง และ/หรือ
  15.2.ระงับการให้บริการตามข้อตกลงนี้โดยทันทีจนกว่าผู้ใช้บริการจะชำระเงินที่ยังค้างชำระให้บริษัทฯ ครบถ้วนก่อน และ/หรือ
  15.3.ยกเลิกข้อตกลงนี้โดยทันทีและมีสิทธิเก็บเงินที่ผู้ใช้บริการได้ชำระให้แล้ว ตลอดจนมีสิทธิเรียกให้ผู้ใช้บริการชำระค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทั้งหมดซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ
 16. การระงับสิทธิ การเพิ่มสิทธิ การลดสิทธิ และการมอบอำนาจ บริษัทฯ มีสิทธิเด็ดขาดในการที่ระงับ โอน ให้แก่ผู้ใช้บริการ หรือมอบอำนาจให้แก่บุคคลที่สาม ซึ่งมีสิทธิหรือหน้าที่ตามข้อตกลงนี้
 17. เขตอำนาจศาล ผู้ใช้บริการยินยอมให้ศาลยุติธรรมในประเทศไทยพิจารณาข้อพิพาทใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นอันสืบเนื่องจากข้อตกลงนี้
 18. บททั่วไป
  18.1.ทั้งสองฝ่ายยินยอมรับทราบว่าข้อตกลงนี้ได้กำหนดข้อตกลงทั้งหลายทั้งปวงระหว่างกันและไม่มี ข้อตกลง ข้อรับประกัน หรือการแสดงตนอื่นใด ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ที่เกี่ยวข้องที่ทั้งสองฝ่ายยึดถือในการทำข้อตกลงนี้
  18.2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้จะไม่มีผลผูกพันบริษัทฯ เว้นแต่ (1) จะเป็นการกระทำเพียงฝ่าย เดียวของบริษัทฯ หรือ (2) ทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยทั้งสองฝ่าย
 19. ที่อยู่ที่ใช้ในการส่งเอกสาร
  19.1.บริษัทฯ: บริษัท  จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด   GEERANG CORPORATION CO., LTD. สำนักงานใหญ่ เลขที่  71/136 หมู่ที่ 5 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20000
  19.2.ผู้ใช้บริการ: ที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครขอใช้บริการ
 20. ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ณ วันที่ข้อตกลงนี้มีผลบังคับ ข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดที่ให้แก่บริษัทฯ นั้นถูกต้องเป็นจริง
 21. บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไขข้อตกลงเงื่อนไขนี้ได้ตามที่เห็นสมควร