Attendence

ระบบบันทึกเวลาทำงาน (Time & Attendance System) ยุคใหม่แบบออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องต่อเชื่อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องแม่ข่าย เพียงต่ออุปกรณ์อ่านบัตรและลายนิ้วมือเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ข้อมูลเวลาเข้า-ออกของพนักงานทั้งหมดจะถูกส่งไปจัดเก็บอย่างปลอดภัยบนคลาวด์แบบทันทีทันใด

Leave

ครบครันด้านฟังก์ชันการใช้งาน

การใช้งานที่ครอบคลุมตั้งแต่การบันทึกเวลาเข้าออกงาน ระบบการลาออนไลน์ ระบบการขอทำงานล่วงเวลา ระบบการสร้างกะงานของพนักงาน และยังสามารถตั้งค่าทั่วไปได้อีกมากมาย